05. Proc обекти. Паралелно присвояване. Основи на класове. Enumerable

05. Proc обекти. Паралелно присвояване. Основи на класове. Enumerable

05. Proc обекти. Паралелно присвояване. Основи на класове. Enumerable

22 октомври 2014

Днес

Втора задача

Трето предизвикателство

Code Spelunking

Въпрос 1

Ако имаме следната дефиниция на речник: numbers = {:one => :eins, :two => :zwei}, какво ще върне всеки един от следните три реда код:

numbers[:eins]         # => ?
numbers.fetch(:two, :something) # => ?
numbers.fetch(:four)      # => ?
 • nil
 • :zwei
 • KeyError

Въпрос 2

Какво прави def, ако не се намираме в class?

 • def винаги дефинира метод в някакъв клас
 • Ако def не е в дефиниция на клас, отива като private метод на Object

Въпрос 3

Какво е *b в този контекст? Колко аргумента можем да подаваме на тази функция?

def something(a, *b, c)
end

Параметър, който при извикване на функцията ще съдържа списък от аргументите, които може да са променлив брой.

Въпрос 4

Какво са drink, size и syrup в този контекст, има ли някаква разлика между тях и ако да, каква?

def order(drink:, size: 'grande', syrup: nil)
end

drink е задължителен аргумент

size и syrup имат стойности по подразбиране.

Въпрос 5

Какви начини знаете за извикване на следната анонимна функция?

pow = lambda { |a, b| a**b }
 • pow.call 2, 3
 • pow[2, 3]
 • pow.(2, 3)

Въпрос 6

Каква е конвенцията за употреба на ! в края на името на метод?

Символът ! се поставя в края на метод, ако съществуват две версии на метода, с еднакво име и с разлика в поведението. Обикновено удивителната получава "по-опасният" метод, каквото и да означава това.

Метод с ! в края не е задължително метод, който мутира обект, както и има методи, които мутират обекти, но не са с удивителна в края (например, Array#pop).

Анонимни функции (преговор)

ламбди

Анонимни функции в Ruby се дефинират с lambda. Имат три начина на извикване:

pow = lambda { |a, b| a**b }

pow.call 2, 3
pow[2, 3]
pow.(2, 3)

За нещастие, не може да извиквате така: double(2). Това е несъвместимо с изтърваването на скобите при извикването на метод.

Анонимни функции (преговор)

ламбди (2)

Може и така:

double = lambda do |x|
 x * 2
end

Важи стандартната конвенция за { } и do/end.

Анонимни функции (преговор)

ламбди (3)

От 1.9 има по-симпатичен синтаксис за ламбди:

say_hi = lambda { puts 'Hi there!' }
double = lambda { |x| x * 2 }
divide = lambda { |a, b| a / b }

say_hi = -> { puts 'Hi there' }
double = ->(x) { x * 2 }
divide = ->(a, b) { a / b }

Блокове (преговор)

Всеки метод може да приеме допълнителен аргумент, който е "анонимна функция". Може да го извикате от метода с yield:

def twice
 yield
 yield
end

twice { puts 'Ruby rocks!' }

Блокове (преговор)

аргументи

Блокът може да приема аргументи:

def sequence(first, last, step)
 current = first
 while current < last
  yield current
  current += step
 end
end

sequence(1, 10, 2) { |n| puts n }
# Извежда 1, 3, 5, 7, 9

Блокове (преговор)

стойности

yield се оценява до стойността на блока:

def calculate
 result = yield(2)
 "The result for 2 is #{result}"
end

calculate { |x| x**2 } # "The result for 2 is 4"

Блокове (преговор)

& при извикване на метод

Ако имате ламбда, която искате да подадете като блок, може да ползвате &:

is_odd = lambda { |n| n.odd? }

filter([1, 2, 3, 4, 5], &is_odd)
filter([1, 2, 3, 4, 5]) { |n| n.odd? }

Горните са (почти) еквиваленти. Има малка разлика в някои други случаи.

Блокове (преговор)

в сигнатурата

Ако искате да вземете блока като обект, има начин:

def invoke_with(*args, &block)
 block.(*args)
end

invoke_with(1, 2) { |a, b| puts a + b }

Блокове (преговор)

в сигнатурата (2)

Може и така:

def make_block(&block)
 block
end

doubler = make_block { |n| n * 2 }
doubler.(2) # 4

Keyword arguments

обобщение и преговор

Да припомним примера от предишната лекция

def order(drink:, size: 'grande', syrup: nil)
 message = "You ordered a #{size} #{drink}"
 message << " with a #{syrup} syrup" if syrup
 message
end

order drink: 'Latte'          # You ordered a grande Latte
order syrup: 'hazelnut', drink: 'Latte' # You ordered a grande Latte with a hazelnut syrup
order                  # error: ArgumentError: missing keyword: drink

**kwargs

def order(drink:, size: 'grande', **options)
 message = "You ordered a #{size} #{drink}"
 message << " with these options: #{options.inspect}" unless options.empty?
 message
end

order drink: 'Latte'          # You ordered a grande Latte
order syrup: 'hazelnut', drink: 'Latte' # You ordered a grande Latte with these options: {:syrup=>"hazelnut"}
order                  # error: ArgumentError: missing keyword: drink

Keyword args работят и в ламбди и блокове

->(foo:, **opts) { p [opts] }.call foo: 'bar', larodi: 'baz'

Proc.new

където става странно

В Ruby има два вида анонимни функции. Другият е Proc.

double = Proc.new { |x| x * 2 }

double.call(2)
double[2]
double.(2)

Дотук е същото като при lambda, но има някои разлики при извикване.

Разлики между Proc.new и lambda

f =Proc.new { |x, y| p x, y }lambda { |x, y| p x, y }
f.call(1)1 nilArgumentError
f.call(1, 2)1 21 2
f.call(1, 2, 3)1 2ArgumentError
f.call([1, 2])1 2ArgumentError
f.call(*[1, 2])1 21 2

Блокове

...и една особеност

Ако първият аргумент на функция е хеш, трябва да изтървете скобите на хеша, ако изтървете скобите на метода.

# Валиден код
order drink: 'latte', size: 'grande'
order({drink: 'latte', size: 'grande'})

# Невалиден код
order {drink: 'latte', size: 'grande'}

Във втория случай, Ruby си мисли, че му подавате блок.

Блокове и ламбди - обобщение

Блокове

в Ruby като цяло

Функционални закачки

Стандартните функционални неща:

numbers = [-9, -4, -1, 0, 1, 4, 9]

positive = numbers.select { |n| n >= 0 }
even   = numbers.reject { |n| n.odd? }
squares = numbers.collect { |n| n**2 }
roots  = numbers.select { |n| n > 0 }.collect { |n| n**0.5 }

Функционални закачки

синоними

#select и #collect имат синоними #find_all и #map:

numbers = [-9, -4, -1, 0, 1, 4, 9]

squares = numbers.map { |n| n**2 }
positive = numbers.find_all { |n| n >= 0 }

В Ruby подобни синоними се срещат често.

#reduce

ако разбирате това, значи сте ОК

#reduce свежда списък до единична стойност с някаква операция:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

numbers.reduce(0) { |a, b| a + b }
numbers.reduce(1) { |a, b| a * b }

numbers.reduce { |a, b| a + b }
numbers.reduce { |a, b| "#{a}, #{b}" }

#reduce и #inject са синоними. Ползвайте първото.

#reduce

често срещана грозотия

Имаме списък с думи. Искаме да получим хеш от вида {дума => дължина на думата}:

words = %w[chunky bacon is awesome]
words.reduce({}) { |hash, word| hash[word] = word.length; hash }

Това е неидиоматично използване на #reduce, но е интересен пример.

#reduce

примерна имплементация

def reduce(array, initial = nil)
 remaining = array.dup
 buffer  = initial || remaining.shift

 until remaining.empty?
  buffer = yield buffer, remaining.shift
 end

 buffer
end

reduce([1, 2, 3, 4]) { |a, b| a + b }
reduce([1, 2, 3, 4], 0) { |a, b| a + b }

#reduce

още по-примерна имплементация

За забавлението. Неяснотите — следващия път.

class Array
 def reduce(initial = nil)
  remaining = dup
  buffer  = initial || remaining.shift

  until remaining.empty?
   buffer = yield buffer, remaining.shift
  end

  buffer
 end
end

Присвояване

Паралелно присвояване

прост пример

a, b = 1, 2
a       # 1
b       # 2

a, b = b, a
a       # 2
b       # 1

Има няколко различни случая, които ще разгледаме.

Паралелно присвояване

присвояване на една променлива

a = 1, 2, 3
a # [1, 2, 3]

Практически същото като a = [1, 2, 3]

Паралелно присвояване

разпакетиране на дясната страна

a, b = [1, 2, 3]
a # 1
b # 2

a, b = 1, 2, 3
a # 1
b # 2

Паралелно присвояване

със splat аргументи

head, *tail = [1, 2, 3]
head  # 1
tail  # [2, 3]

first, *middle, last = 1, 2, 3, 4
first # 1
middle # [2, 3]
last  # 4

Паралелно присвояване

splat аргументи отдясно

first, *middle, last = 1, [2, 3, 4]
first # 1
middle # []
last  # [2, 3, 4]

first, *middle, last = 1, *[2, 3, 4]
first # 1
middle # [2, 3]
last  # 4

Вложено присвояване

head, (title, body) = [1, [2, 3]]
head  # 1
title # 2
body  # 3

Вложено присвояване и splat-ове

head, (title, *sentences) = 1, [2, 3, 4, 5, 6]
head   # 1
title   # 2
sentences # [3, 4, 5, 6]

Ред на оценка

Бележка за реда на оценка при присвояване — първо отдясно, след това отляво:

x = 0
a, b, c = x, (x += 1), (x += 1)
x # 2
a # 0
b # 1
c # 2

Променливата _

Променливата _

Може да ползвате едно име само един път, когато то се среща в списък с параметри на метод, блок и прочее.

Proc.new { |a, b, a| } # SyntaxError: duplicated argument name
Proc.new { |_, b, _| } # => #<Proc:0x007f818af68de0@(irb):23>

Горното важи не само за блокове, но и за методи.

Присвояване в Ruby

Къде важат тези правила?

[[1, [2, 3]], [4, [5, 6]], [7, [8, 9]]].each do |a, (b, c)|
 puts "#{a}, #{b}, #{c}"
end
# 1, 2, 3
# 4, 5, 6
# 7, 8, 9

Присвояване в Ruby

Имате ли въпроси по тази тема?

Нещо особено в този код?

auto_link("Some text here.", options = {link_emails: false}, sanitize: true)

Ruby и ООП

Класове

прост пример

Дефинират се с class. Методите, дефинирани в тялото на класа, стават методи на инстанциите му. Инстанцират се с ИмеНаКласа.new.

class Bacon
 def chunky?
  'yes, of course!'
 end
end

bacon = Bacon.new
bacon.chunky?   # "yes, of course!"

Класове

полета

Полетата (още: instance variables) имат представка @.

class Vector
 def initialize(x, y)
  @x = x
  @y = y
 end

 def length
  (@x * @x + @y * @y)**0.5
 end
end

vector = Vector.new 2.0, 3.0
vector.length()   # 3.605551275463989
vector.length    # 3.605551275463989

Класове

полета (2)

По подразбиране имат стойност nil.

class Person
 def soul
  @nothingness
 end
end

person = Person.new
person.soul   # nil

Класове

викане на методи

В метод може да извикате друг със self.име_на_метод или просто име_на_метод:

class Person
 def initialize(name) @name = name        end
 def say_hi()     puts "My name is #{@name}!" end
 def sound_smart()  puts "1101000 1101001"   end

 def talk
  self.say_hi
  sound_smart
 end
end

mel = Person.new 'Mel'
mel.talk

Такова подравняване на методи е гадно, но пък се събира в слайд.

Класове

self

В методите на класа, self е референция към обекта, на който е извикан методът. Като this в Java или C++.

class Person
 def me
  self
 end
end

person = Person.new
person      # #<Person:0x425ef2f8>
person.me    # #<Person:0x425ef2f8>
person.me.me   # #<Person:0x425ef2f8>

Атрибути

Полетата не са публично достъпни. Може да ги достигнете само чрез метод.

class Person
 def initialize(age)
  @age = age
 end

 def age
  @age
 end

 def set_age(age)
  @age = age
 end
end

person = Person.new(33)
person.age     # 33
person.set_age 20
person.age     # 20

Атрибути

setter-и

Разбира се, set_age е гадно име на метод. Може и по-добре:

class Person
 def age
  @age
 end

 def age=(value)
  @age = value
 end
end

person = Person.new
person.age = 33 # Същото като person.age=(33)

person.age    # 33

Атрибути

attr_accessor

Последното е досадно за писане. Затова:

class Person
 attr_accessor :age
end

person = Person.new
person.age = 33

person.age # 33

Атрибути

другите макроси

Ако ви трябва само getter или setter, може така:

class Person
 attr_reader :name
 attr_writer :grade
 attr_accessor :age, :height

 attr :address # като attr_reader
end

Атрибути

какво е attr_accessor?

attr_accessor е метод, който генерира два метода — #foo и #foo=. Достъпен е в дефинициите на класове. Неформален термин за такива методи е "class macro".

Има ги в изобилие.

Атрибути

Meyer's Uniform Access Principle

Обърнете внимание, че следните два реда правят едно и също:

person.age()
person.age

Няма разлика между достъпване на атрибут и извикване на метод, който го изчислява. Това се нарича Uniform Access Principle и като цяло е хубаво нещо.

Конвенции

напомняне

В Ruby важат следните конвенции.

"Отваряне" на класове

Във всеки момент може да "отворите" клас и да му добавите методи. Това вече дори сте го правили.

class Person
 def name
  'River'
 end
end

class Person
 def say_hi
  "Hi, I am #{name}."
 end
end

Person.new.say_hi # "Hi, I am River."
Person.new.name  # "River"

Повторно дефиниране на метод

Ако дефинирате един метод два пъти, втората дефиниция измества първата.

class Someone
 def name
  'Tom Baker'
 end

 def name
  'Colin Baker'
 end
end

Someone.new.name # => 'Colin Baker'

Тялото на класа

където става странно

Тялото на класа е напълно изпълним код:

class Something
 a = 1
 b = 2
 a + b # 3
end

Тялото на класа (2)

Понякога дори е полезно:

class Object
 if RUBY_VERSION <= '1.8.6'
  def tap
   yield self
   self
  end
 end
end

Въпроси до тук?

Сега е моментът да ги зададете :-)

Object#methods

Ако извикате #methods на нещо, ще получите масив от символи с имената на методите му.

Помните ли Array#-?

class Person
 def foo() end
 def bar() end
end

Person.new.methods - Object.new.methods # [:foo, :bar]

Предефиниране на оператори

Много интуитивно.

class Vector
 attr_accessor :x, :y

 def initialize(x, y)
  @x, @y = x, y
 end

 def +(other)
  Vector.new(x + other.x, y + other.y)
 end

 def inspect
  "Vector.new(#@x, #@y)"
 end
end

Vector.new(1, 5) + Vector.new(3, 10) # Vector.new(4, 15)

Предефинируеми оператори

Ето и всички оператори, които можете да предефинирате:

Забележки относно предефиниране на оператори

private

class Person
 def say_hi
  "Hello! I am #{name}"
 end

 private

 def name
  'the Doctor'
 end
end

person = Person.new
person.say_hi   # "Hello! I am the Doctor"
person.name    # error: NoMethodError

private (2)

Ако един метод е private, не може да го викате с явен получател. Дори със self.

class Person
 def say_hi
  "Hello! I am #{self.name}"
 end

 private

 def name
  'the Doctor'
 end
end

person = Person.new
person.say_hi   # error: NoMethodError

protected

Object#tap

Object#tap извиква блока със себе си и връща обекта, на който е извикан.

array = [].tap do |items|
 items       # []
 items.equal? array # false

 items << 'foo'
 'other thing'
end

array        # ["foo"]

Object#tap

за debug-ване

Имате следния код

(1..10).select { |x| x.odd? }.map { |x| x**2 }

Искате да видите какво остава след select-а:

(1..10).select { |x| x.odd? }.tap { |x| p x }.map { |x| x**2 }

Object#tap

друг пример

class Array
 def occurences_count
  Hash.new(0).tap do |result|
   each { |item| result[item] += 1 }
  end
 end
end

[nil, 1, 2, 1, :a, 'X', 1, nil].occurences_count # {nil=>2, 1=>3, 2=>1, :a=>1, "X"=>1}

Symbol#to_proc

Следните два реда са (почти) еквивалентни:

name = ->(object) { object.name }
name = :name.to_proc

Когато подавате блок на метод с &block, Ruby извиква #to_proc, ако block не е ламбда или proc.

Съответно, следните два реда са еквивалентни

%w(foo plugh larodi).map { |s| s.length } # [3, 5, 6]
%w(foo plugh larodi).map(&:length)    # [3, 5, 6]

Symbol#to_proc

с повече от един аргумент

Всъщност, малко по-сложно е:

block = ->(obj, *args) { obj.method_name *args }
block = :method_name.to_proc

Това значи, че може да направите така:

[{a: 1}, {b: 2}, {c: 3}].reduce { |a, b| a.merge b } # {:a=>1, :b=>2, :c=>3}
[{a: 1}, {b: 2}, {c: 3}].reduce(&:merge)       # {:a=>1, :b=>2, :c=>3}

Или дори:

[1, 2, 3, 4].reduce { |sum, b| sum + b } # 10
[1, 2, 3, 4].reduce(&:+)       # 10

Symbol#to_proc

Употреба

['Foo', :bar, 3].map(&:to_s).map(&:upcase)

Symbol#to_proc

Примерна имплементация

class Symbol
 def to_proc
  # ...?
 end
end

Object#send

3.send :+, 4 # 7

Symbol#to_proc

Примерна имплементация

class Symbol
 def to_proc
  ->(object, *args) { object.public_send self, *args }
 end
end

pry

$ gem install pry

Модули

Модулите в Ruby имат няколко предназначения:

Днес ще разгледаме последното.

Модули

като колекция от методи

Модулите в Ruby просто съдържат методи. Дефинират се подобно на класове:

module UselessStuff
 def almost_pi
  3.1415
 end

 def almost_e
  2.71
 end
end

Модули

миксиране

Модулите могат да се "миксират" с клас. Тогава той получава всички методи на модула като инстанционни методи.

module UselessStuff
 def almost_pi
  3.1415
 end
end

class Something
 include UselessStuff
end

Something.new.almost_pi # 3.1415

Модули

self

В метод на модула, self е инстанцията от класа, в който модулът е бил миксиран и на която е извикан даденият метод.

module Introducable
 def introduction
  "Hello, I am #{name}"
 end
end

class Person
 include Introducable
 def name() 'The Doctor' end
end

doctor = Person.new
doctor.introduction # "Hello, I am The Doctor"

Модули

приоритет на методите

Методите на класа имат приоритет пред методите на модула.

module Includeable
 def name() 'Module' end
end

class Something
 def name() 'Class' end
 include Includeable
end

Something.new.name # "Class"

Модули

приоритет на методите (2)

Ако два модула дефинират един и същи метод, ползва се методът от последно миксирания модул:

module Chunky
 def name() 'chunky' end
end

module Bacon
 def name() 'bacon' end
end

class Something
 include Chunky
 include Bacon
end

Something.new.name # "bacon"

Модули

приоритет на методите (3)

Просто за информация: методите на mixin-ите имат приоритет пред тези на родителя.

Всичко това е свързано с нещо, наречено ancestor chain, за което ще си говорим следващия път.

Enumerable

#collect, #find_all и #inject

Помните ли тези методи и техните синоними?

[1, 2, 3, 4, 5].select(&:odd?)   # [1, 3, 5]
%w(foo plugh barney).map(&:length) # [3, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5].reduce(&:*)    # 120

Те са имплементирани в Enumerable, а не в Array.

Всяка колекция в Ruby ги има.

Други методи на Enumerable

all?    any?     chunk    collect     collect_concat
count    cycle     detect   drop       drop_while
each_cons  each_entry  each_slice each_with_index each_with_object
entries   find     find_all  find_index    first
flat_map  grep     group_by  include?     inject
lazy    map      max     max_by      member?
min     min_by    minmax   minmax_by    none?
one?    partition   reduce   reject      reverse_each
select   slice_before sort    sort_by     take
take_while to_a     zip 

По-нататък ще видите как използваме Enumerable, за да генерираме тази таблица.

Hash ← Enumerable

Хешовете също са Enumerable:

hash = {2 => 3, 4 => 5}

hash.to_a                 # [[2, 3], [4, 5]]
hash.map { |p| p[0] + p[1] }       # [5, 9]
hash.map { |k, v| k + v }         # [5, 9]
hash.reduce(0) { |s, p| s + p[0] * p[1] } # 26

Hash ← Enumerable

бележка под линия

Някои от Enumerable методите в Hash са предефинирани.

hash = {2 => 3, 4 => 5, 6 => 7, 8 => 9}

hash.select { |k, v| v > 6 }   # {6=>7, 8=>9}
hash.to_a.select { |k, v| v > 6 } # [[6, 7], [8, 9]]

Enumerable#select връща списък, но Hash#select връща хеш.

Други неща за обхождане

include Enumerable

или как да го ползваме за наши класове

include Enumerable

пример

class FibonacciNumbers
 include Enumerable

 def initialize(limit)
  @limit = limit
 end

 def each
  current, previous = 1, 0

  while current < @limit
   yield current
   current, previous = current + previous, current
  end
 end
end

FibonacciNumbers.new(100).to_a # [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

include Enumerable

пример

class StepRange
 include Enumerable

 def initialize(first, last, step)
  @first, @last, @step = first, last, step
 end

 def each
  @first.step(@last, @step) { |n| yield n }
 end
end

StepRange.new(1, 10, 2).select { |n| n > 5 } # [7, 9]

Въпроси