06. Класове, именовани пространства, наследяване. Синоними на методи. Класови методи

06. Класове, именовани пространства, наследяване. Синоними на методи. Класови методи

06. Класове, именовани пространства, наследяване. Синоними на методи. Класови методи

27 октомври 2014

Днес

Втора задача

Гореща тема:

Днес изтече крайният срок за второто домашно в изборен курс, който се води във Факултета по математика и информатика към Софийкия университет.

Студент от курса се оплака, че втората задача е била неочаквано по-трудна от първата. Негови колеги изразиха недоволство от проблемите със системата за ограничения, въведена от преподавателите в курса.

Преди редакционното приключване на новинарската емисия, не успяхме да се свържем с представител на преподавателския екип за коментар.

We're sorry, but something went wrong

Втора задача

Трето предизвикателство

OpenFest

"Да споделим свободата!"

Въпрос 1

Кой (и как) може да вика private методи?

class Something
 private

 def foo
 end
end
 • Могат да се викат от други методи на обекта
 • Могат да се викат от методи в наследници
 • Не могат да се викат с явен target (self.foo)

Въпрос 2

Какви са конвенциите за имена на методи, променливи, константи и имена на класове?

 • UpperCamelCase - константи (включва имена на класове)
 • normal_snake_case - променливи, методи
 • SCREAMING_SNAKE_CASE - константи, които не са имена на класове или модули

Въпрос 3

На какво могат да завършват методите в Ruby?

 • На ?, ако са предикати
 • На !, ако имат две версии
 • На =, ако са setter-и
 • Технически погледнато, и на някои "оператори", напр. %

Въпрос 4

Как можем да направим наш клас-колекция, която да има всички методи на Enumerable?

В класа трябва:

 • Да имаме include Enumerable.
 • Да дефинираме метод each.

Enumerable (преговор)

#all? и #any?

#all?/#any? връщат истина, ако всички/един елемент(и) от колекцията отговарят на някакво условие.

[1, 2, 3, 4].all? { |x| x.even? } # false
[1, 2, 3, 4].any? { |x| x.even? } # true

[2, 4, 6, 8].all? { |x| x.even? } # true
[2, 4, 6, 8].any? { |x| x.odd? } # false

# И разбира се:
[1, 2, 3, 4].any?(&:even?)    # true

#all? и #any? без блок

#all? и #any? могат да работят и без блок:

[1, 2, 3, nil].all?   # false
[1, 2, 3, :nil].all?  # true
[1, 2, 3, false].any?  # true

#one? и #none?

Аналогични на #all? и #any?. Също могат да работят без блок.

%w(foo bar larodi).one? { |word| word.length == 6 } # true
%w(foo bar larodi).one? { |word| word.length == 3 } # false

[1, 5, 3].none? { |number| number.even? }  # true
[1, 2, 3].none? { |number| number.even? }  # false

[1, 2, 3].one?   # false
[1, nil, nil].one? # true

#each_with_index

#each_with_index yield-ва всеки елемент с индекса му в масива:

%w[foo bar baz].each_with_index do |word, index|
 puts "#{index}. #{word}"
end

Горното извежда:

0. foo
1. bar
2. baz 

#group_by

Името казва всичко, което ви е нужно да знаете.

words = %w(foo bar plugh larodi)
groups = words.group_by { |word| word.length }

groups # {3=>["foo", "bar"], 5=>["plugh"], 6=>["larodi"]}

#each_slice

#each_slice(n) yield-ва елементите на части по n:

%w(a b c d e f g h).each_slice(3) do |slice|
 p slice
end

Извежда

["a", "b", "c"]
["d", "e", "f"]
["g", "h"] 

#each_cons

#each_cons(n) yield "подмасиви" с n елемента:

[1, 2, 3, 4, 5].each_cons(3) do |cons|
 p cons
end

Извежда

[1, 2, 3]
[2, 3, 4]
[3, 4, 5] 

#include? и #member?

Вече знаете какво прави:

[1, 2, 3, 4].include? 3  # true
[1, 2, 3, 4].member? 5  # false

Двете са синоними.

To infinity and beyond!

лирическо отклонение

Бисер от домашните:

(0...1.0 / 0.0).include? -1 # false
1 / 0   # error: ZeroDivisionError
1.0 / 0.0 # Infinity

#zip

[1, 2, 3].zip([4, 5, 6])  # [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]
[1, 2].zip([3, 4], [5, 6]) # [[1, 3, 5], [2, 4, 6]]

#take, #drop, #take_while и #drop_while

[1, 2, 3, 4, 5].take(2) # [1, 2]
[1, 2, 3, 4, 5].drop(2) # [3, 4, 5]

[1, 3, 5, 6, 7, 9].take_while(&:odd?) # [1, 3, 5]
[1, 3, 5, 6, 7, 9].drop_while(&:odd?) # [6, 7, 9]

Как генерирах таблицата с методите?

all?    any?     chunk    collect     collect_concat
count    cycle     detect   drop       drop_while
each_cons  each_entry  each_slice each_with_index each_with_object
entries   find     find_all  find_index    first
flat_map  grep     group_by  include?     inject
lazy    map      max     max_by      member?
min     min_by    minmax   minmax_by    none?
one?    partition   reduce   reject      reverse_each
select   slice_before sort    sort_by     take
take_while to_a     zip 

Как генерирах таблицата с методите?

кодът

Enumerable.instance_methods.
 sort.
 map { |name| name.to_s.ljust(16) }.
 each_slice(5) { |row| puts row.join '' }

Disclaimer: Леко редактирах whitespace-а, за да се събере в слайд.

Въпроси по Enumerable?

След това ще продължим с наследяване.

Наследяване

Наследяването в Ruby става така:

class Person
 def name() 'The Doctor' end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction
  "Hi, I am #{name}"
 end
end

PolitePerson.new.introduction # "Hi, I am The Doctor"

Наследяване

ограничения

private методи

Имате достъп до private методите:

class Person
 private
 def name() 'The Doctor' end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction() "Hi, I am #{name}" end
end

PolitePerson.new.introduction # "Hi, I am The Doctor"

Наследяване

#is_a? и #instance_of?

class Base; end
class SpaceStation < Base; end

base  = Base.new
station = SpaceStation.new

base.is_a? Base      # true
station.is_a? SpaceStation # true
station.is_a? Base     # true

base.instance_of? Base      # true
station.instance_of? SpaceStation # true
station.instance_of? Base     # false

Наследяване

#is_a? и #instance_of? (2)

#is_a? има синоним #kind_of?

class Base; end
class SpaceStation < Base; end

base  = Base.new
station = SpaceStation.new

base.kind_of? Base      # true
station.kind_of? SpaceStation # true
station.kind_of? Base     # true

Наследяване

#is_a? и #instance_of? (3)

super

Може да предефинирате метод и да извикате версията на родителя със super.

class Person
 def introduction_to(other)
  "Hello #{other}."
 end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction_to(other)
  super("Mr. #{other}") + " How do you do?"
 end
end

queen = PolitePerson.new
queen.introduction_to('Smith') # "Hello Mr. Smith. How do you do?"

super (2)

Ако извикате super без скоби родителският метод получава същите аргументи.

class Person
 def introduction_to(other)
  "Hello #{other}."
 end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction_to(other)
  super + " How do you do?"
 end
end

queen = PolitePerson.new
queen.introduction_to('Smith') # "Hello Smith. How do you do?"

super (3)

super и super() са различни:

class Person
 def introduction_to(other)
  "Hello #{other}."
 end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction_to(other)
  super() + " How do you do?"
 end
end

queen = PolitePerson.new
queen.introduction_to('Smith') # error: ArgumentError

Ancestor chain

Ancestor chain (2)

module Foo; end
module Bar; end
module Qux; end

class Base
 include Foo
end

class Derived < Base
 include Bar
 include Qux
end

Derived.ancestors # [Derived, Qux, Bar, Base, Foo, Object, Kernel, BasicObject]

Ancestor chain (3)

модули, миксирани в други модули

module Foo; end
module Bar; end

module Qux
 include Foo
 include Bar
end

class Thing
 include Qux
end

Thing.ancestors # [Thing, Qux, Bar, Foo, Object, Kernel, BasicObject]

Ancestor chain (4)

Има само една версия на метода:

module Talking
 def greeting() "Hello, #{name}" end
end

class Base
 include Talking
 def name()    'Base'  end
 def say_hi_base() greeting end
end

class Derived < Base
 include Talking
 def name()      'Derived' end
 def say_hi_derived() greeting end
end

derived = Derived.new
derived.say_hi_base  # "Hello, Derived"
derived.say_hi_derived # "Hello, Derived"

Синоними на методи в Ruby

като говорим за код в тялото на методи...

Синтаксис за синоними на методи

Семантика на синоними на методи

Пример с alias

Въпреки името си, alias прави копие на метод.

class Array
 alias old_inject inject

 def inject(*args, &block)
  puts "I see you are using #inject. Let me help!"
  old_inject(*args, &block) * 0.01
 end
end

[1, 2, 3, 4, 5, 6].inject { |a, b| a + b } # 0.21

Синоними на методи

Пример за реална употреба:

def to_s
 to_html
end

По-добре да се запише така:

alias_method :to_s, :to_html

Или така:

alias to_s to_html

Разлики между alias и alias_method

Разлики между alias и alias_method

създаване на синоними по време на изпълнение

class Array
 [:size, :count, :length].each do |method_name|
  alias_method "old_#{method_name}", :size
 end

 def size
  0
 end
end

[1, 2, 3].size   # 0
[1, 2, 3].old_size # 3

Забележки относно синоними на методи

methodfinder

$ gem install methodfinder

Интересен gem:

Основните класове в Ruby

"Всичко наследява от Object"

Основните класове в Ruby

protected

Само обекти от същия клас могат да викат protected методи

class Vector
 def initialize(x, y) @x, @y = x, y     end
 def inspect()    "Vector.new(#@x, #@y)" end

 def +(other)
  Vector.new(*coords.zip(other.coords).map { |a, b| a + b })
 end

 protected
 def coords() [@x, @y] end
end

vector = Vector.new(1, 2) + Vector.new(3, 4)
vector    # Vector.new(4, 6)
vector.coords # error: NoMethodError

private и protected

още известни като Private, Public и General Specific

Клас-макросите private и protected

Понеже private и protected са методи:

class Person
 def name() end
 def age() end

 private :name, :age
end

Или дори:

class String
 private :upcase!, :downcase!
end

"Foo".upcase! # error: NoMethodError

Клас-макросите private и protected (2)

Помните ли, че дефиницията на метод връща името на метод като символ?

def foo() end # :foo

Значи може да направите така:

class Person
 private def name
  "My name is a secret."
 end

 private def age
  "I'm feeling feminine, so my age is a secret, too."
 end
end

Именувани пространства

Класовете и модулите могат да служат като именувани пространства.

module Useless
 class Thing
 end
end

class Grandfather
 class StraightRazor
 end
end

Useless::Thing.new       # #<Useless::Thing:0x40f67f30>
Grandfather::StraightRazor.new # #<Grandfather::StraightRazor:0x40f67da0>

Именувани пространства (2)

Ако се намирате в модул, няма нужда да ползвате пълния път до константите:

module Useless
 class Thing
 end

 Thing.new     # #<Useless::Thing:0x40f9f278>
end

Useless::Thing.new # #<Useless::Thing:0x40f9f0c0>
Thing.new      # error: NameError

Търсене на променливи в Ruby

bacon = 2

def foo
 chunky = 10

 1.times do
  chunky    # 10
  chunky = 44
 end

 chunky     # 44
 bacon     # error: NameError
end

foo()

Правила за търсене на константи

Малък пример

PLACE = 'root'
module Outer
 PLACE = 'intermediate'
 module Inner
  PLACE = 'deep'
 end
end

PLACE        # "root"
Outer::Inner::PLACE # "deep"
module Outer
 module Inner
  PLACE      # "deep"
  ::PLACE     # "root"
 end
 PLACE       # "intermediate"
 Inner::PLACE   # "deep"
end

Класови методи

Може да дефинирате класови методи така:

class Something
 def Something.answer
  42
 end
end

Something.answer  # 42

Класови методи (2)

Не може да ги викате неквалифицирано от инстанцията:

class Something
 def Something.answer
  42
 end

 def do_stuff
  answer       # error: NameError
  Something.answer  # 42
 end
end

thing = Something.new
thing.answer      # error: NoMethodError
Something.answer    # 42

thing.do_stuff

Класови методи (3)

Достъпни са в наследниците:

class Base
 def Base.answer() 42 end
end

class Derived < Base
 def Derived.say_answer
  answer     # 42
  Base.answer  # 42
 end
end

Derived.answer   # 42
Base.answer    # 42

Derived.say_answer

Класови методи (4)

Има и други начини за дефиниция на класови методи:

Класови методи (5)

Лоши примери 1

Лошо:

def each(&block)
 @numbers.each do |number|
  if block_given?
   block.call number
  else
   yield number
  end
 end
end

Добро:

def each(&block)
 @numbers.each &block
end

Лоши примери 2

Лошо:

def empty?
 size == 0 ? true : false
end

def non_positive?
 return true if self <= 0
 false
end

Добро:

def empty?
 size == 0
end

def non_positive?
 self <= 0
end

Лоши примери 3

Лошо:

number.class.to_s == 'Complex'

Добро 1:

number.class == Complex

Добро 2:

number.is_a? Complex

Лоши примери 4

Лошо:

def size
 (map { |item| item = 1 }).reduce { |sum, number| sum + number }
end

Добро:

def size
 @numbers.size
end

Лоши примери 5

Лошо:

def << (number)
   i = 0
   while i < @numbers.length
    if (@numbers[i] == number)
       return
    end
   i += 1
   end
 @numbers << number
end

Добро:

def <<(number)
 @numbers << number unless @numbers.include? number
end

Лоши примери 6

Лошо:

TYPES = {
 integer: [Integer],
 real: [Float, Rational],
 complex: [Complex]
}

def initialize(type)
 @block = Proc.new do |number|
  TYPES[type].reduce(false) { |memo, type| memo || number.is_a?(type) }
 end
end

Добро:

def initialize(type)
 case type
  when :integer then super() { |number| number.is_a?(Integer) }
  when :real  then super() { |number| number.is_a?(Float) or number.is_a?(Rational) }
  when :complex then super() { |number| number.is_a?(Complex) }
 end
end

Добро решение на задачата

class NumberSet
 include Enumerable

 def initialize(numbers = [])
  @numbers = numbers
 end

 def each(&block)
  @numbers.each(&block)
 end

 def size
  @numbers.size
 end

 def empty?
  @numbers.empty?
 end

 def <<(number)
  @numbers << number unless @numbers.include? number
 end

 def [](filter)
  NumberSet.new @numbers.select { |number| filter.matches? number }
 end
end

Добро решение на задачата

class Filter
 def initialize(&block)
  @predicate = block
 end

 def matches?(number)
  @predicate.(number)
 end

 def |(other)
  Filter.new { |number| matches?(number) || other.matches?(number) }
 end

 def &(other)
  Filter.new { |number| matches?(number) && other.matches?(number) }
 end
end

Добро решение на задачата

class TypeFilter < Filter
 def initialize(type)
  case type
  when :integer then super() { |number| number.kind_of? Integer }
  when :real  then super() { |number| number.is_a?(Float) ||
                     number.is_a?(Rational) }
  when :complex then super() { |number| number.is_a? Complex }
  end
 end
end

class SignFilter < Filter
 def initialize(sign)
  case sign
  when :positive   then super() { |number| number > 0 }
  when :negative   then super() { |number| number < 0 }
  when :non_positive then super() { |number| number <= 0 }
  when :non_negative then super() { |number| number >= 0 }
  end
 end
end

Въпроси