Материали

# Лекция Дата
0 За курса 2014-10-01
1 Въведение в Ruby 2014-10-06
2 Преглед на предизвикателството. GitHub Pull Requests 2014-10-08
3 Числови типове. Масиви. Речници 2014-10-13
4 Методи. Блокове. Анонимни функции 2014-10-20
5 Proc обекти. Паралелно присвояване. Основи на класове. Enumerable 2014-10-22
6 Класове, именовани пространства, наследяване. Синоними на методи. Класови методи 2014-10-27
7 Класовете и константи, case, require, Enumerator 2014-10-29
8 Enumerator. Lazy. Freeze. Класови методи. Ruby gems. Code spelunking из skeptic 2014-11-03
9 Fibers. Изключения 2014-11-05
10 Call stack. Изключения, част 2. Структура на skeptic 2014-11-10
11 Интроспекция и метапрограмиране, част 1 2014-11-12
12 Интроспекция и метапрограмиране, част 2 2014-11-17
13 Интроспекция и метапрограмиране, част 3 2014-11-19
14 Regular expressions 2014-11-24
15 Git 2014-11-26
16 Git, част 2 2014-12-01
17 Regular expressions, част 2 2014-12-10
18 Клас-променливи. RDoc. Извадки от Ruby Core и Stdlib 2014-12-15
19 Web с Ruby. Sinatra 2014-12-17
20 Ruby библиотеки и външни зависимости 2015-01-05
21 Конкурентност 2015-01-07
22 Тестване 2015-01-12
23 Обектно-ориентирано програмиране 2015-01-14